Algemene Voorwaarden

Algemene Verordening Persoonsgegevens:

In verband met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 a.s. ben ik verplicht u toestemming te vragen voor het bewaren  van uw gegevens. Deze gegevens worden NIET zonder uw toestemming gedeeld met derden, en is alleen bestemd om inzicht te krijgen in mogelijke contra-indicaties.  Meer info kunt u krijgen tijdens de behandeling, tijdens de reservering, al dan niet online geeft u toestemming

Algemene Voorwaarden van Voetzorg & Zo
1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg & Zo en een cliënt waarop Voetzorg & Zo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Voetzorg & Zo
Voetzorg & Zo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetzorg & Zo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Voetzorg & Zo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg & Zo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetzorg & Zo de verloren tijd inkorten op de behandeling, en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Voetzorg & Zo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Voetzorg & Zo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Voetzorg & Zo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Personeel in de praktijk
Voetzorg & Zo  heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Voetzorg & Zo dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Voetzorg & Zo niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Voetzorg & Zo.

6.Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetzorg & Zo  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetzorg & Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Voetzorg & Zo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Voetzorg & Zo  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetzorg & Zo  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Voetzorg & Zo  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg & Zo  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Voetzorg & Zo  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg & Zo  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Voetzorg & Zo  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk

9. Garantie
Voetzorg & Zo  geeft de cliënt twee dagen garantie op gelnagels. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt andere producten dan de door Voetzorg & Zo  geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
•    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal
Voetzorg & Zo  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg & Zo meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetzorg & Zo.
Voetzorg & Zo moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetzorg & Zo  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetzorg & Zo en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg & Zo  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.